2019 © Gerard van der Boor / Commissie Huurzaken
Made with MAGIX
Commissie Huurzaken
Stichting Bewoners Overleg Veendam

Informatie

Inspraaktraject Ontwerp-Woonvisie 2019-

2023 gemeente Veendam

In de afgelopen maanden is de gemeente Veendam bezig geweest om een nieuwe woonvisie te schrijven. Hiertoe heeft er op 5 september 2018 een woondialoog plaatsgevonden. Ontwerp-woonvisie. De opmerkingen tijdens de woondialoog gecombineerd met de eerste reactie van de gemeenteraad op het naar aanleiding hiervan opgestelde concept van de woonvisie hebben geleid tot deze Ontwerp-Woonvisie 2019-2023 dd. 7 maart 2019. lnspraak ontwerp-woonvisie. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ontwerp-woonvisie en een eventuele zienswijze te geven. De ontwerp-woonvisie is tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis. Daarnaast is het te raadplegen via www.veendam.nl. Tot 6 mei 2019 kunnen zienswijzen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Zienswijzen kunt u ook online met een webformulier indienen via de gemeentelijke website. Vragen? Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Plat van het team Omgevingsbeleid en Ontwikkeling. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0598-652222 of per e- mail remco.plat@dekompanjie.nl Ontwerp-Woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam

Zoek uw energielabel

Check hier het energielabel van uw woning.

Acantus start digitaal klantenpanel

meer>>>

Richtlijnen tuinonderhoud Acantus

In de wet is vastgelegd dat een huurder zijn tuin moet onderhouden. Daarbij ziet iedereen natuurlijk graag dat alle tuinen er netjes en verzorgd uit zien. Het is vervelend wanneer een slecht onderhouden tuin het gehele straatbeeeld verslechtert. Acantus-norm voor tuinonderhoud: Ten aanzien van het tuinonderhoud heeft Acantus in samenwerking met huurdersorganisaties een Acantus-norm opgesteld. meer>>>

Woonvisie gemeente Veendam

De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. Daarvoor zijn de juiste woningen op de juiste plekken noodzakelijk en is er aandacht voor het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van de woningen in relatie tot de bevolkingsontwikkeling. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld. Vastgestelde woonvisie gemeente Veendam 2015
Nautilus, Galjootstraat, Veendam
Kazemierstaete, J.Kazemierstraat, Veendam
Molenstreek, Veendam